Testament

Home > Specialisaties > Familierecht > Testament

Het wettelijk erfrecht (de regels die standaard gelden voor een vererving) is voor lang niet elke situatie passend en regelt lang niet alles. Het blijkt echt dat veel mensen geen testament hebben, met soms heel vervelende gevolgen die pas bij de afwikkeling van de erfenis naar voren komen.

Eigenlijk zou iedereen in Nederland een testament moeten hebben. Iedereen van 16 jaar en ouder kan in principe een testament maken.

In een testament kunt u heel veel regelen. U kunt daarbij onder meer denken aan:

 • een uitsluitingsclausule
 • een voogd aanwijzen
 • een executeur aanwijzen
 • een bewindregeling
 • het wijzigen van erfdelen
 • stiefkinderen mee laten erven
 • wettelijke erfgenamen uitsluiten (onterven)
 • nalaten aan goede doelen
 • regelingen opnemen voor een gehandicapt kind
 • kleinkinderen al mee laten doen in de erfenis
 • tweetrapsmakingen

Wij adviseren u graag bij het opstellen van uw testament, dat past bij uw eigen specifieke situatie.

Met testamenten belasting besparen

Er zijn verschillende testamenten die leiden tot uitstel of besparing van erfbelasting. Denk aan een testament dat belasting betalen uitstelt naar het moment dat u en uw partner allebei zijn overleden. Er zijn ook testamenten die ervoor zorgen dat bij het overlijden van de eerste partner wel belasting moet worden betaald, maar bij overlijden van de tweede belasting wordt bespaard. Daarnaast behoort een goed testament aan de erfgenamen voldoende flexibiliteit te bieden om de nalatenschap fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk te verdelen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een combinatietestament. In zo'n testament worden diverse verdelingstechnieken, bevoegdheden en legaten ingezet om tegemoet te komen aan de wensen die er ten tijde van het overlijden zijn. Bovendien kan worden voorkomen dat vrijstellingen onbenut blijven.

Een goed testament is in ieder geval een testament dat op de huidige situatie is toegesneden. En bij het veranderen van uw leefomstandigheden (zowel zakelijk als privé), is het daarom aan te raden om uw testament daarin te laten mee veranderen.

Wilt u meer weten? Neem contact op

Kleinkindlegaten: kleinkinderen bij de erfenis alvast wat toedelen.

Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid om kleinkinderen een maximaal van erfbelasting vrijgesteld bedrag in uw testament te legateren.

In 2014 bedraagt dit bedrag € 19.868,=. Grootouders kunnen dit bedrag in hun testament nalaten aan hun kleinkinderen waardoor zij hun kleinkinderen een steuntje in de rug kunnen bieden en erfbelasting kan worden bespaard. Het bedrag kan bij het overlijden van de eerste van de echtgenoten maar ook bij het overlijden van de tweede echtgenoot. Kleinkinderen kunnen dus zo'n € 40.000,= van hun grootouders belastingvrij erven via deze kleinkindlegaten.

Wat als u twee kinderen heeft en één van uw kinderen heeft zelf geen kinderen? Ook dat kan in uw testament worden geregeld zodat dat kind toch zijn gewone erfdeel ontvangt en u daarnaast de kleinkinderen een bedrag nalaat.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op.

Flexibel testament

In uw testament kunt u belastingbesparende regelingen opnemen. Door het opmaken van een flexibel testament kan bij overlijden optimaal rekening worden gehouden met de geldende vrijstellingen en de progressie in de tarieven voor de erf belasting. Bovendien kunnen de vermogensbestanddelen zodanig worden verdeeld dat de inkomstenbelastinggevolgen voor de erfgenamen zo gunstig mogelijk uitpakken. Daarnaast kan rekening gehouden worden met het feit dat overdracht van onroerende zaken krachtens erfrecht is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij flexibele testamenten worden ook vaak de erfdelen aangepast.

Bestaande testamenten

Wijzigingen in het erfrecht en in de Successiewet kunnen gevolgen hebben voor testamenten die u in het verleden heeft opgesteld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat met deze testamenten onnodig inkomstenbelasting en/of erfbelasting betaald moet worden door uw nabestaanden.

Ondernemers en vermogende particulieren zijn gebaat bij flexibele testamenten waarbij fiscale mogelijkheden zoveel mogelijk optimaal kunnen worden benut. Oude testamenten voorzien hier vaak niet of onvoldoende in.

Wij raden u aan uw oude testamenten door ons te laten beoordelen.

De nieuwe AWBZ-regeling, moet ik mijn vermogen opeten?

Vanaf 1 januari 2013 geldt een verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald voor de AWBZ-zorg. Bij uw inkomen wordt nu 12% van uw box 3-vermogen (zoals spaargeld en rente-inkomsten) opgeteld. Het vermogen telt alleen mee als u bij uw belastingaangifte vermogen heeft in box 3 dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen.

Heeft u een laag inkomen, maar veel spaargeld, dan betekent de nieuwe regeling dat uw eigen bijdrage hoger kan worden dan uw inkomen, waardoor u uw spaargeld zult moeten aanspreken om de eigen bijdrage te kunnen betalen. Bij veel mensen is dat spaargeld bijvoorbeeld ontstaan door de verkoop van de woning. Hoe kunt u voorkomen dat uw eigen vermogen door deze maatregel "verdampt"?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw box 3-vermogen te verkleinen en hierdoor de eigen bijdrage AWBZ nu of in de toekomst te beperken.

 • Het overdragen van vermogen aan (klein)kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van het erkennen van een schuld aan de (klein)kinderen ('papieren schenking').
 • Het uitbetalen door de langstlevende ouder van de schulden aan de kinderen in verband met het eerdere overlijden van de partner/andere ouder.
 • Een langstlevende-testament opstellen dat is toegesneden op deze situatie en dat op termijn soelaas kan bieden. Graag bekijken wij met u of uw testament "AWBZ-proof" is.
 • Een levenstestament of algemene volmacht opstellen zodat uw gevolmachtigde zaken (alsnog) kan regelen als u het zelf niet meer kunt.

Elke familiesituatie is anders. Het is onwenselijk dat ouderen door de invoering van deze regeling ineens (een deel van) hun vermogen gaan schenken aan hun kinderen en/of kleinkinderen, zonder de verdere gevolgen hiervan te overzien. Een en ander is geheel afhankelijk van uw wensen en uw specifieke omstandigheden.

In overleg met u kan worden bekeken wat in uw situatie de beste oplossing is.

Wilt u meer weten? Neem contact op.